Komisja URE

Komisja Kwalifikacyjna nr 151 URE

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzi działalność od 1998 roku. Komisja jest uprawniona do  sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

Sprawdzanie kwalifikacji, poprzez egzamin, odbywa się we wszystkich Centrach Edukacji ZDZ . Istnieje też możliwość zorganizowania egzaminu bezpośrednio u przedsiębiorcy.

Świadectwa kwalifikacyjne są wystawiane bezpośrednio po egzaminie.

Wzory wniosków o sprawdzenie kwalifikacji

(należy wydrukować odpowiedni wniosek oraz protokół egzaminacyjny)

Wniosek D Gr I

Protokół_D_Gr_I

Wniosek D Gr II

Protokół_D_Gr_II

Wniosek D Gr III

Protokół_D_Gr_III

Wniosek E Gr I

Protokół_E_Gr_I

Wniosek E Gr II

Protokół_E_Gr_II

Wniosek E Gr III

Protokół_E_Gr_III

ZAKRES UPRAWNIEŃ PRZYZNAWANYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ

Zakres stwierdzania kwalifikacji

Zagadnienia egzaminacyjne

Zagadnienia egzaminacyjne G1

Zagadnienia egzaminacyjne GII

Zagadnienia egzaminacyjne GIII

Świadectwa Kwalifikacyjne

świadectwo DOZÓR

świadectwo EKSPLOATACJA

- Aby uzyskać świadectwo należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport);

- Bezpośrednio po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z egzaminu;

- Świadectwa Kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji;

- Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez 5 lat od daty wystawienia

- W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość uzyskania duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się:

  • do dwóch lat u sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej,
  • po upływie tego okresu dokumentacja trafia do archiwum Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

Za wystawienie duplikatu uiszczana jest opłata w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach, lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151. Opłata na rok 2024 wynosi 424,20 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote 20/100)

KONTAKT

Zygmunt Frąk -Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki
tel. 602 394 597
efzet@pro.onet.pl

Marta Kogut –Starszy Referent ds. Obsługi Komisji URE i Egzaminów Spawalniczych
tel. 507 123 987
m.kogut@wmzdz.pl

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas