Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna w ramach serwisu csb.olsztyn.pl należącego do Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

DEFINICJE

Usługodawca - Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5 w Olsztynie, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000016448, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 739-010-03-44

Serwis Usługodawcy – serwis internetowy umieszczony pod adresem www.csb.olsztyn.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji oferowanych przez Serwis Usługodawcy.

Usługi – wszelkie usługi Świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej , w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumienie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  • Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

  • Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

  • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

   

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.

 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu przez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

 3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  • akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

 1. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle Użytkownikowi informację zwrotną o zaistniałej sytuacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

 2. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres tej jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym.

 3. Adres poczty elektronicznej, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

   

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,

  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

   

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,

  • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,

  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 4. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

  • przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

    

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników.

 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług.

 1. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji,

  • nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

    

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik mają prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:

  • nazwisko i imiona,

  • adres poczty elektronicznej,

  • numer telefonu.

 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.

 6. Dane osobowe przechowywane są przez W-M ZDZ w Olsztynie przy Ul. Mickiewicza 5 na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

   

KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach na adres: Centrum Szkoleń Branżowych, ul. Lubelska 33 10-408 Olsztyn, telefon: +48 89 526 84 62, kom: +48 507 124 198, csb@wmzdz.pl.

 2. Opłata dla Użytkownika za połączenie numerami o jakich mowa w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

   

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zrezygnowanie z subskrypcji.

 3. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: Centrum Szkoleń Branżowych, ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn, bądź mailowo na adres: csb@wmzdz.pl.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w następujących przypadku:

  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu.

 5. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2015 r.

 2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.

 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy.

 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie rzeczowo właściwy sąd w Olsztynie.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

   

ZAŁĄCZNIK nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

 1. Powiadomienia o planowanych szkoleniach „Newsletter”

  Użytkownik zapisuję się na Newsletter może zlecić Usługodawcy powiadamianie go o pojawiających się w Serwisie Usługodawcy nowych ofertach szkoleniowych spełniających jego oczekiwania i preferencje. Użytkownik otrzymuje te informacje na podany przez siebie adres elektroniczny. Kategorie ofert szkoleniowych wysyłanych w Powiadomieniach są samodzielnie wybierane przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Użytkownikowi usługi Powiadomienia o planowanych szkoleniach.

 2. Wyszukiwarka szkoleń

  Użytkownicy mogą w Serwisie Usługodawcy według udostępnionych kryteriów wyszukiwać oraz przeglądać opublikowane tam oferty szkoleniowe.

 3. Zgłoszenie na szkolenie

  Użytkownik może zgłosić się na planowane szkolenie. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje powiadomienie na podany Adres elektroniczny. Usługodawca kontaktuję się na podany Adres elektroniczny lub telefon w celu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Usługodawca ma prawo odmówić Użytkownikowi wzięcia udziału w szkoleniu w przypadku gdy ten nie spełnia warunków przystąpienia do kursu lub gdy szkolenie zostało odwołane z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W tej sytuacji Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o zaistniałej sytuacji nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

   

ZAŁĄCZNIK nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników Serwisu.

  Jakie informacje zbieramy?

  Zbierane przez W-M ZDZ informacje o Użytkownikach serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

  1. Informacje podane przez Użytkownika: informacje, które Użytkownik przekazuje, mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię, nazwisko. W-M ZDZ określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi.

  2. Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników obcym systemom w celach statystycznych:

   • adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny,

   • odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

  3. Wykorzystanie „ciasteczek”

   „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Serwisu.

   „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisie. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

  4. Bezpieczeństwo informacji

   W-M ZDZ dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika.
Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas