Instalatorstwo

Lutowanie twarde w instalacjach chłodniczych

Kurs skierowany do osób, które będą wykonywały prace montażowe instalacji chłodniczych.


Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

W trakcie szkolenia słuchacz zalicza poszczególne bloki tematyczne podczas zajęć teoretycznych oraz nabywa umiejętności praktyczne w trakcie ćwiczeń warsztatowych i symulacji zawodowych w pracowniach monterskich

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją W-M ZDZ, która sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

Program zajęć

1. Technologia miedzi do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
2. Materiały (luty, pasty, topniki, gazy)
3. Wybrane elementy rysunku technicznego
4. Technika i technologia lutowania twardego
5. Kontrola połączeń lutowanych (wady)
6. Zasady bezpiecznej obsługi sprzętu
7. Samodzielne ćwiczenia w lutowaniu twardym pod bezpośrednim nadzorem instruktorów

 • Cena 1500 PLN
 • Instalatorstwo
 • 16 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ogólna sprawności psychofizyczna
  • pełna koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • podzielność uwagi
  • umiejętność współpracy w grupie
  • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas