Instalatorstwo

FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (F-GAZY)

F-gazy i SZWO (substancje zubożające warstwę ozonową) są istotne z punktu widzenia ograniczania emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową oraz wywołujących tzw. efekt cieplarniany. W związku z koniecznością dostosowania się instalatorów do wymagań  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową Centrum Szkoleń Branżowych ZDZ organizuje szkolenia oraz egzaminy niezbędne do certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Program zajęć

1. Podstawy termodynamiki.

2. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.

3. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie postoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub w trakcie funkcjonowania.

4. Kontrole szczelności.

5. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.

6. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno i dwustopniowej.

7. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą.

8. Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwowanie parowników chłodzonych powietrzem i wodą.

9. Komponent: instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu.

10. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej. 

11. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi. 

 • Cena 1600 PLN
 • Instalatorstwo
 • 16 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przewiko środowisku

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas