Instalatorstwo

Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym

Kurs jest skierowany do:

- osób które będą wykonywały prace montażowe instalacji grzewczych oraz gazowych.

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

W trakcie szkolenia słuchacz:

- zalicza poszczególne bloki tematycznych w trakcie trwania szkolenia teoretycznego oraz  umiejętności praktycznych w trakcie ćwiczeń warsztatowych i symulacji zawodowych w pracowniach monterskich

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją W-M ZDZ, którą sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

Program zajęć

1. Technologia miedzi
2. Materiały (luty, pasty, topniki, gazy)
3. Wybrane elementy rysunku technicznego
4. Technika i technologia lutowania miękkiego i twardego
5. Kontrola połączeń lutowanych (wady)
6. Zasady bezpiecznej obsługi sprzętu
7. Samodzielne ćwiczenia w lutowaniu miękkim i twardym pod bezpośrednim nadzorem instruktorów

 • Cena 1500 PLN
 • Instalatorstwo
 • 16 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ogólna sprawności psychofizyczna
  • pełna koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • podzielność uwagi
  • umiejętność współpracy w grupie
  • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas