Odnawialne źródła energii

Monter mikro i małej instalacji OZE – Pompy ciepła

Kurs jest kierowany do:

- instalatorów spełniających warunki zgodnie z art. 20h ust. 3. Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 - j.t.).

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu certyfikowanego instalatora pomp ciepła.

EGZAMIN

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją egzaminacyjną ZDZ, który sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Egzamin teoretyczny zawiera pytania z zakresu tematycznego określonego w planie nauczania, zaś egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie praktycznej umiejętności instalowania mikroinstalacji i małych instalacji w zakresie systemów fotowoltaicznych. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w procesie certyfikacji instalatora przeprowadza komisja egzaminacyjna Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania przez UDT certyfikatu instalatora. Termin oraz miejsce egzaminu UDT ogłasza na stronach Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Dozoru Technicznego, co najmniej na 30 dni przed planowanym egzaminem. Kandydat przystępujący do egzaminu nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu zgłasza w nim udział oraz wnosi do UDT opłatę. Obecnie opłata za egzamin UDT wynosi 1 269,23 zł, natomiast koszt wydania certyfikatu to 317,31 zł.

Program zajęć

1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania pomp ciepła
2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła
3. Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych
4. Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia
5. Zasady doboru instalacji z pompami ciepła
6. Czynności związane z montażem instalacji pomp ciepła
7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomp ciepła

  • Cena 2000 PLN
  • Odnawialne źródła energii
  • 40 godzin czas trwania
  • Zaświadczenia i certyfikaty
    • Certyfikat Instalatora Urzędu Dozoru Technicznego
  • Warunki przystąpienia do kursu
    • ukończone 18 lat

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas