Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Szkolenie skierowane do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1000v.

EGZAMIN

Egzamin przed komisją państwową powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu nadanie uprawnień kwalifikacyjnych (Świadectwo kwalifikacyjne).

Opłata za egzamin - poza opłatą za kurs wynoszącą 650,00 zł, pobierana jest jeszcze dodatkowa opłata za egzamin kwalifikacyjny i stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i tak w 2023 roku wynosi 360,00 zł/wniosek.

Program zajęć

1. Podstawy elektrotechniki
2. Urządzenia elektryczne na placu budowy
3. Ochrona przeciwporażeniowa
4. Ratowanie porażonych prądem
5. Działanie prądu na organizm ludzki
6. Urządzenia oświetlenia elektrycznego
7. Wybrane przepisy o gospodarce energetycznej
8. Organizacja robót elektrycznych
9. Napęd elektryczny
10. Agregaty prądotwórcze
11. Zasady racjonalnej gospodarki energią elektryczną
12. Instalacje elektryczne
13. Linie kablowe
14. Rozdzielnice elektryczne

 • Cena 650 PLN
 • Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo
 • 24 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ukończone 18 lat

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas