Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1 kV

Szkolenie skierowane do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu wyższym niż 1000V.

EGZAMIN

Egzamin przed komisją państwową powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku pozytywnego zdania egzaminu nadanie uprawnień kwalifikacyjnych (Świadectwo kwalifikacyjne)

Opłata za egzamin - poza opłatą za kurs wynoszącą 650,00 zł, pobierana jest jeszcze dodatkowa opłata za egzamin kwalifikacyjny i stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i tak w 2023 roku wynosi 349,00 zł/wniosek.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

75% frekwencja na zajęciach

Program zajęć

1. Urządzenia elektryczne
2. Ochrona przeciwporażeniowa powyżej 1 kV
3. Ratowanie porażonych prądem
4. Działanie prądu na organizm ludzki
5. Wybrane przepisy o gospodarce energetycznej
6. Organizacja robót elektrycznych
7. Napęd elektryczny średniego napięcia
8. Agregaty prądotwórcze
9. Zasady racjonalnej gospodarki energią elektryczną
10. Instalacje elektryczne
11. Linie napowietrzne
12. Linie kablowe
13. Rozdzielnice elektryczne
14. Transformatory

  • Cena 650 PLN
  • Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo
  • 24 godzin czas trwania
  • Zaświadczenia i certyfikaty
    • Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki
  • Warunki przystąpienia do kursu

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas