Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo

Dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych pow. 1 kV

Szkolenie skierowane do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności sprawowania dozoru nad eksploatacją w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu wyższym niż 1000V.

EGZAMIN

Egzamin przed komisją państwową powołana  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku pozytywnego zdania egzaminu nadanie uprawnień kwalifikacyjnych (Świadectwo kwalifikacyjne)

Opłata za egzamin - poza opłatą za kurs wynoszącą 650,00 zł, pobierana jest jeszcze dodatkowa opłata za egzamin kwalifikacyjny i stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku i tak w 2023 roku wynosi 349,00 zł/wniosek.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

- 75% frekwencja na zajęciach

Program zajęć

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci
2. Dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
3. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii
4. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci
5. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci
6. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska
7. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci
8. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
9. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

  • Cena 650 PLN
  • Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo
  • 24 godzin czas trwania
  • Zaświadczenia i certyfikaty
    • Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki
  • Warunki przystąpienia do kursu
    • ukończone 18 lat

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas