Instalatorstwo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kurs jest skierowany do:

- osób które będą wykonywały prace montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków.

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

W trakcie szkolenia słuchacz zalicza poszczególne bloki tematycznych w trakcie trwania szkolenia teoretycznego oraz  umiejętności praktycznych w trakcie ćwiczeń warsztatowych i symulacji zawodowych w pracowniach monterskich.

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin wewnętrzny przed komisją W-M ZDZ, którą sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.

Program zajęć

1. Problematyka gospodarki ściekowej na terenach poza aglomeracją.

2. Praktyczne i systemowe podejście do indywidualnego oczyszczania ścieków.

 • Cena 1000 PLN
 • Instalatorstwo
 • 16 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • ogólna sprawności psychofizyczna
  • pełna koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • podzielność uwagi
  • umiejętność współpracy w grupie
  • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas