Kadra zarządzająca i specjaliści branżowi

Zamówienia publiczne

Kurs jest skierowany do:

- osób które zajmują  sprawami zamówień publicznych w firmie.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności zawodowych.

Po ukończeniu kursu słuchacze piszą test sprawdzający wiedzę nabytą na kursie i otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

Program zajęć

1. Zestawienie obowiązujących przepisów prawa związanych z obowiązującym systemem zamówień publicznych
2. Definicja robót budowlanych w Prawie zamówień publicznych. Zasady zamówień publicznych
3. Kryteria oceny ofert. Warunki uczestnictwa w postępowaniu o robotę budowlaną
4. Sposób oceny spełnienia warunków-zapis wymagany w SIWZ oraz w ogłoszeniu – dokumenty
5. Robota budowlana – a wizja lokalna obiektu
6. Istotne zapisy SIWZ dla robót budowlanych (rodzaj przyjętego wynagrodzenia – kosztorysowe czy ryczałtowe?)
7. Podwykonawcy w robotach  budowlanych - ustawowe wymagania
8. Jak właściwie przygotować ofertę? (analiza błędów)
9. Należyte dokumentowanie czynności zamawiającego
10. Umowa cywilno-prawna o zamówienia publiczne w robotach budowlanych (niezmienność - zmiany warunki gwarancji, kary umowne, rodzaj rozliczeń, zapisy umowne a kodeks cywilny)
11. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe w robotach budowlanych
12. Realizacja umowy o zamówienie publiczne (protokół odbioru roboty budowlanej, notatki, narady koordynacyjne, referencje uwzględniające wykonanie terminowo roboty budowlanej zgodnie ze sztuką budowlaną)
13. Czynność w toku postępowania podejmowane przez zamawiającego. Prawa i obowiązki Wykonawcy. Jak w sposób właściwy sporządzić pismo (zapytanie, wniosek, zawiadomienie, informację czy odpowiedź)
14. Środki ochrony prawnej
15. Zapytania do treści SIWZ-prawa i obowiązki stron. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania

  • Cena 850 PLN
  • Kadra zarządzająca i specjaliści branżowi
  • 16 godzin czas trwania
  • Zaświadczenia i certyfikaty
    • Zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Warunki przystąpienia do kursu
    • ukończone 18 lat

Kontakt

Centrum Szkoleń Branżowych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas