Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo

Egzamin Urzędu Regulacji Energetyki - Świadectwa kwalifikacyjne BEZPOŚREDNIO po egzaminie!

Komisja Kwalifikacyjna nr 151 URE

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzi działalność od 1998 roku. Komisja jest uprawniona do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

Sprawdzanie kwalifikacji, poprzez egzamin, odbywa się we wszystkich Centrach Edukacji ZDZ. Istnieje też możliwość zorganizowania egzaminu bezpośrednio u przedsiębiorcy.


Program zajęć

Świadectwa kwalifikacyjne są wystawiane bezpośrednio po egzaminie.

Aby uzyskać świadectwo należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Bezpośrednio po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z egzaminu. 

Świadectwo kwalifikacyjne wystawia Sekretarz Komisji. Jest ono ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość uzyskania jego duplikatu na wniosek zainteresowanego. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się:

 • do dwóch lat u Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej,
 • po upływie tego okresu trafia do archiwum Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

Za wystawienie duplikatu uiszczana jest opłata w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r. poz. 828, § 14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach, lub bezgotówkowo przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151.

Opłata na rok 2020 wynosi 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

 • Zygmunt Frąk - Przewodniczący Komisji, tel. 602 394 597, efzet@pro.onet.pl
 • Marta Kogut - Starszy Referent ds. Obsługi Komisji URE i Egzaminów Spawalniczych - tel. 507 123 987, m.kogut@wmzdz.pl
 • Cena 260 PLN
 • Elektroenergetyka, energetyka i gazownictwo
 • 2020-12-03 15:00 data rozpoczęcia
 • 1 godzin czas trwania
 • Zaświadczenia i certyfikaty
  • Świadectwo kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki
 • Warunki przystąpienia do kursu
  • Dowód tożsamości
  • Wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • Dowód wpłaty

Zapisz się

Prowadzący

Marta Kogut

Starszy referent ds. obsługi Komisji URE i egzaminów spawalniczych

Miejsce szkolenia

Centrum Szkoleń Budowlanych

ul. Lubelska 33; 10-408 Olsztyn

Kontakt

Centrum Szkoleń Budowlanych
ul. Lubelska 33C
10-408 Olsztyn

Telefon: 89 526 84 62
Kom: +48 507 124 198
Email: csb@wmzdz.pl


Odwiedź nas też na: www.wmzdz.pl

Napisz do nas